Vantaan Keskustan tavoitteita valtuustokaudella 2013-2016 ovat  seuraavat:

VANTAAN TIE EI OLE ”KREIKAN TIE”

Heikoimpien asemasta ei tingitä.

Emme olisi Keskusta, jos emme puolustaisi heikoimpia. Siksi haluamme tiukasta talouskurista huolimatta pitää esillä seuraavia menovaikutteisia asiakohtia.

Lastenhoito

·       Perheen on voitava valita kotihoidon, päiväkodin sekä perhe­päivähoidon välillä. - Aidosti ja taloudellisesti tasaver­taisina vaihtoehtoina.

·       Laadukas ja turvallinen lasten päivähoito on saatava läheltä kotia. Ryhmäkoot on pidettävä pieninä.

·       Kerhotoimintaa, avointen päiväkotien toimintaa sekä lasten kotihoidon tuen korotusta ja päivähoidon paikkatakuuta perheille, joissa isä tai äiti ja päivähoi­toikäiset sisarukset ovat kotona, on jatkettava.

·       Lasten kotihoidon tuen kuntalisiä ei muiltakaan osin saa nipistää.

·       Perhepäivähoidon saatavuutta ja toimivuutta on parannettava.

Opintie

·       Homekouluja ei Vantaalla suvaita, ja siksi homekouluihin on varattava laajempi korjausbudjetti, valtionapujen lisäksi.

·       Hyvään opintiehen tarvitaan pienet opetusryh­mät, opettajien pysyvyys sekä koulunkäynti lähikoulussa.

·       Kouluterveydenhuollosta ja muista tukipalveluista on huolehdittava ja kiusaamiseen puututtava tiukasti.

·       Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on tarjottava jatko-opintopaikka.

Syrjäytymisen torjunta

·       Lasten ja nuorten ongelmiin on puututtava ajoissa, neuvolan, päiväkodin, koulun ja perhe- ja nuorisoneuvolan monialaisena yhteistyönä.  

·       Osana ennaltaehkäisytyötä on lisättävä lapsiperheiden kotipalveluja. 

·       Nuorten työnvälityspalveluita on kehitettävä.

·       Maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen vaatii paitsi lasten myös koko perheelle suunnatun suomen kielen koulutuksen selvää lisäämistä.

·       Kaikille asukkaille on turvattava riittävät kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja muut lähiharrastusmahdollisuudet.

·       Kannatamme Vantaan vammaispoliittisen ohjelman toteuttamista, taloudellis­ten mahdollisuuksien mukaan.

Itsenäinen ikääntyminen

·       Ikääntyvien aktiivisuuden ja vireyden tukemiseksi tarvitaan ilmaisten liikuntapalvelujen ikärajan alentamista.  

·       Ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään on tuettava nykyistä laajemmin kotihoitopalveluin. Myös kotitalkkaripalveluja tulee järjestää, esimerkiksi kaupungin työpajan kautta.

·       Palveluasumista ja laitoshoitoa on oltava tarjolla tarvetta vastaavasti.

·       Omaishoitoa tuettava taloudellisesti siten, että se on selvä vaihtoehto laitoshoidolle.

Terveyspalvelut

·       Terveydenhoidon peruspalvelut on saatava kummaltakin puolelta Vantaata, ilman jonoja ja myös iltaisin.

·       Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon tarvitaan lisää voimavaroja kaikilla tasoilla.

·       Kuntarajat eivät saa olla este palvelujen käyttämiselle.

·       Kotilääkäripalvelujen saatavuutta on laajennettava.

Itsenäisenä Vantaa huolehtii asukkaistaan parhaiten

·       Vantaa pysyköön itsenäisenä kaupunkina – emme halua Pohjois-Helsingiksi.

·       Tehtäviä voidaan silti selvien mittakaavaetujen sitä puoltaessa siirtää laajemman alueen vastuulle.

·       Tällöin on varmistettava alueen suora demokraattinen edustaminen.

·       Kuntarakennemuutoksista edellytämme kaikissa tapauksissa neuvoa-antavaa kansanäänestystä.

·       Lähidemokratiaa ja asukkaiden muita osallistumismahdollisuuksia on parannettava.

Kaupungin talous kuntoon

·       Velan kasvu on saatava hallintaan ja vastuullista menokuria jatkettava.

·       Palveluja ei tule rahoittaa velalla, palvelujen edellyttämiä välttämättömiä inves­tointeja tarvittaessa kyllä. Investoinneissa säästökohteita tulee kuitenkin hakea selvästi aikaisempaa enemmän.

·       Keskusta ei sulje pois kunnallisveroprosentin korotusta tulevalla valtuustokaudella.

·       Kaupungin palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta on kehitettävä mm. hyödyntämällä tietotekniikkaa sekä ennen kaikkea huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta kaikissa toimipisteissä.

·       Vantaalaisille työtä tarjoavien yritysten palvelut ja liikenneyhteydet on pidettävä kunnossa.

·       Valtionosuuksista ei saa leikata, vaan enemmin korotettava valtion tuloveroa.

Näistäkin on huolehdittava.

Hyvään asumiseen

·       Asuinalueiden on oltava turvallisia ja viihtyisiä.

·       Vanhojen lähiöiden palvelut ja vetovoimaisuus on turvattava täydennysrakentamisella ja kannustamalla taloyhtiöitä huolehtimaan korjauksista. Myös teiden ja katujen kunnossapidosta on huolehdittava.

·       Omistus – ja vuokrataloja on sijoitettava kaikille alueille: erilaisten ihmisten asuminen samoilla alueilla edistää tasapainoisten yhteisöjen kehittymistä.

·       Kiinteistöveron nostamista emme kannata, sillä se ei perustu veronmaksukykyyn.

·       Erikokoisia pien- ja omakotitaloja ja -tontteja on saatava lisää, jotta niitä olisi tarjolla muillekin kuin varakkaille. Erityisesti tarvitaan enemmän vuokratontteja ja -asuntoja lapsiperheiden käyttöön.

·       Perinnemaisemat on säilytettävä.

Sujuvaan liikenteeseen

·       Joukkoliikennettä on kehitettävä tasapuolisesti eri asuinalueiden kesken, esim. palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen avulla.

·       Raskasta liikennettä vantaalaisten asuinalueiden lävitse tulee vähentää selvästi, tarvittaessa läpiajokielloin, ja asuinalueiden melusuojauksia parantaa määrätietoisella ohjelmalla.

·       Katujen ja teiden kunnossapidosta sekä kevyen liikenteen, erityisesti kouluteiden, turvallisuudesta on huolehdittava.

Kestävä kehitys ja omavaraisuus

·       On pidettävä huolta sekä luonnosta että rakennetusta ympäristöstä.

·       Kaupungin tulee systemaattisesti edistää puurakentamisen mahdollisuuksia julkisrakentamisessa ja kaavoituksessa.

·       Kotimaista ruokaa ja erityisesti lähiruokaa on suosittava ruokapalvelun ja koulujen hankinnoissa.

·       Kaupungin omien rakennuskorjaushankkeiden valvontaan on lisättävä resursseja. Kaupungin oman rakentamisen laatu ei voi olla sillä tasolla, että peruskorjaamme kohteita kymmenen vuoden välein.

·       Kotimaisen energian käyttöä on edistettävä.